Kalender der Aufführungen

23. 10. 2017 Karlin Musical Theater
Orfeus v podsvětí - Venuše

20. 11. 2017 Karlin Musical Theater
Rusalka - Ježibaba

22. 11. 2017 Karlin Musical Theater
Polská krev - Vanda

5. 12. 2017 Karlin Musical Theater
Orfeus v podsvětí - Venuše

mehr
CD Release

Die Staatsoper Prag

Die Staatsoper Prag - Rusalka (die Hexe)

Nachrichten

KOOPERIEREN

PARTNERS