Kalender der Aufführungen

23. 10. 2017 Karlin Musical Theater
Orfeus v podsvětí - Venuše

20. 11. 2017 Karlin Musical Theater
Rusalka - Ježibaba

22. 11. 2017 Karlin Musical Theater
Polská krev - Vanda

5. 12. 2017 Karlin Musical Theater
Orfeus v podsvětí - Venuše

mehr
CD Release

Moje nej (Meine beste) live

Neue CD

Moje nej Moje nej Moje nej

Tonausschnitte

Nachrichten

KOOPERIEREN

PARTNERS